# Tên nhân vật Cấp độ Môn phái
1 zNin 119 Không có
2 zLina 119 Không có
3 TaTñTÕi 99 Tinh Túc
4 KimLong 99 Nga My
5 OanCóÐ¥u 99 Thiên Long
6 NþCóChü 98 Võ Đang
7 TaеcHành 98 Tiêu Dao
8 TaYêuжi 98 Nga My
9 NM 97 Nga My
10 NamTØ 97 Tiêu Dao
© tieudattai